מידע לשוהים בחו"ל

מבוטח השוהה בחו"ל ואינו עובד אצל מעסיק ישראלי ישלם דמי ביטוח לפי הכנסותיו בארץ, החייבות בדמי ביטוח.
אם אין לו הכנסה בארץ, ישלם דמי ביטוח בשיעור המינימום ( 132 ש"ח ביולי 2003),
כפי שמשלם מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי.

תושב ישראל השוהה בחו"ל לאחר 1 במרץ 2001 במשך שנתיים רצופות או יותר ואינו משלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, או שהוא מפגר בתשלומיו יותר מ- 12 חודשים, תישלל ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
על מנת להיות זכאי לשירותים רפואיים מחדש , עליו לחכות תקופת המתנה של חודשיים על "כל שנת היעדרות" מן הארץ.
שנת היעדרות
- נחשבת שנה שבמהלכה התגורר תושב ישראל 182 ימים לפחות , גם אם לא רצופים, מחוץ לישראל.
מינימום תקופת ההמתנה הוא 4 חודשים ומקסימום התקופה הוא 24 חודשים.