שאירים ונכות

סכומי הקיצבה החודשית:

קצבת נכות כללית-מלאה 100%
שארים
שכר ממוצע במשק
תקופה
1,975
1,196
7,383
החל מה - 1/7/2006
   
7,537
החל מה - 1/1/2007

 

  

שכר ממוצע כפול 16.2%
קצבת שארים
שכר ממוצע כפול 26.75%
קצבת נכות מלאה ליחיד