מידע לעצמאי ולשכיר

עובד עצמאי

- חייב להירשם בביטוח לאומי מייד עם פתיחת העסק ולשלם את דמי הביטוח בעצמו.
- זכויותיו עלולות להיפגע אם לא נרשם או אם פיגר בתשלום דמי ביטוח.
- אינו מבוטח בביטוח אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.

עובד שכיר

- על מעבידו מוטלת החובה לדווח על שכרו ולשלם את דמי הביטוח בעבורו .
- לא יפגעו זכויותיו עקב פיגור בתשלום דמי הביטוח שהמעביד חייב בתשלומם.
- מבוטח גם בביטוח אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.