מס ערך מוסף

מעודכן ליום 1.1.2009

2006 2007 2008 2009 מועד עדכון החל מיום  
65,721 65,721 67,555 70,605 החל מ 1 בינואר מחזור עסקאות של עוסק פטור על פי סעיף 31(3) לחוק מע"מ לשנה
254 257 264 276

החל מ 1 בינואר

סכום מינימלי לדרישת חשבוניות על ידי עוסק על פי סעיף 47א לחוק מע"מ
257 258 272   החל מ 1 ביולי
15,342 15,535 15,969 16,689

החל מ 1 בינואר

בקשה להחזר מס עודף על מס תשומות באמצעות משרדי מע"מ מעל סכום של
15,535 15,577 16,423   החל מ 1 ביולי
          מתחת לסכום הנ"ל יוגש ההחזר בבנקים המסחריים

 

חל איסור לבצע עיסקה במזומן מעל 20,000 ש"ח
במידה והעיסקה שולמה בשיק מוסב, יש להוסיף את פרטי מסב השיק
כולל מספר העוסק שלו במע"מ

שעורי מע"מ ומס שכר במלכ"רים ובמוסדות כספיים התפלגות לתקופות

התפלגות שיעורי מע"מ
אחוזים
מיום
15.5
החל מיום 1/7/2006  ואילך 
16.5
1/9/2005 - 30/6/2006
17
1.3.2004 - 31.8.2005
18
החל מ 15/6/2002
17
החל מ 1/1/1993
18
החל מ 1/1/1991
16
החל מ 1/3/1990
15
החל מ 1/10/1985
17
החל מ 1/7/1985
15
החל מ 1/8/1982
12
החל מ 1/11/1977
8
החל מ /1/1/197

סעיף 4(א): על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת ריווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם, כפי שקבע שר האוצר בצו באישור הכנסת.

מס שכר באחוזים מיום
7.5 1.7.2006
8.5 1.9.2005
8.5 1.1.2004
9 15.6.2002
8.5 1.1.93
9 1.1.91
6.7 1.3.90
6.25 1.8.82
5 1.11.77
3 1.7.76

מס רווח במוסדות כספיים

סעיף 4(ב): על פעילות בישראל של מוסד כספי יוטל מס שכר וריווח באחוזים מהשכר ששילם והריווח שהפיק, כפי שקבע שר האוצר באישור הכנסת; הפסד שהיה למוסד כספי בשנת מס ניתן לקיזוז כנגד השכר ששילם לאותה שנת מס.

מס רווח ומס שכר באחוזים מיום
15.5 1.7.2006
16.5 1.9.2005
17 1.1.2004
18 15.6.2002
17 1.1.93
18 1.1.91
16 1.3.90
15 1.7.85
17 1.6.85
15 1.8.82