שיעורי מס חברות בשנים 2006 עד 2010

להלן שיעורי מס חברות כפי שהופחתו בתיקון מס' 147 לפקודת מס הכנסה

שנת המס לפני תיקון מס' 147 אחרי תיקון מס' 147
2006
32%
31%
2007
30%
29%
2008
30%
27%
2009
30%
26%
2010
30%
25%