תקצירי חקיקה

היטל העסקת עובדים זרים
נקבע היטל של 8% מהכנסתו של עובד זר, למעט עובד במתן סיעודי

פטור ממס לנכים
על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, נקבעה תקרת הכנסה פטורה לנכה שנקבעה
לו נכות של 100% או נכות של 90% לפחות

תקרת ההכנסה הפטורה - בש"ח
תקופת הנכות
507,600
החל מ - 365 ימים ומעלה
החלק היחסי עד סכום התקרה
בין 185 ימים ועד 364 ימים
אין זכאות לפטור ממס
תקופה הקצרה מ - 185 ימים

מס על הגרלות ופרסים
הוטל מס של 25% על הכנסות מהגרלות ופרסים
אין פטורים, הנחות, ניכויים או זיכויים

 

 

 

פטור מאחריות